กลุ่มละครชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี ๒๕๓๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสื่อระดับย่อย ปราศจากการควบคุมจากลัทธิ กลุ่มการเมือง และกลุ่มทุนนิยมใดๆ มาครอบงำ ทำงานโดยใช้กระบวนการละครชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สื่อทางเลือกและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเสริมพลัง ศักยภาพ สร้างทางเลือกหรือสร้างพื้นที่ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนที่หลากหลาย กับบุคคล ชุมชน องค์กร เครือข่าย หรือเพื่อขยายพื้นที่สื่อภาคประชาชนในการเข้ามา มีส่วนร่วมทางสังคม เช่น เพื่อป้องกัน รณรงค์ หรือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน สาธารณชน จนถึงระดับนโยบาย ด้วยสันติวิธี เพื่อสันติสุขอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมี “กั๊บไฟ” เป็นกลุ่มสื่อรณรงค์ขององค์กร

นิยาม

“ละคร”

คือ สื่อทางเลือกหนึ่งที่รวมศาสตร์หลายแขนงไว้ด้วยกัน เช่น การประพันธ์ การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบงานศิลป์(ฉาก เครื่องแต่งกาย แสง ฯลฯ) เป็นต้น เป็นศิลปะการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ เป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่เปิดโอกาสให้ผู้คน สื่อสารเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างใกล้ชิด พลังของการศิลปะการละครมิได้ให้เพียง ความบันเทิงเท่านั้น แต่สามารถนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม ยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งผู้สร้างสรรค์งานละคร ผู้ชมละคร และสังคม

“ชุมชน”

มิได้หมายความถึงการแบ่งเขตตามพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้น แต่รวมหมายถึงการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ประสพปัญหา หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ หรือกลุ่มที่มีความต้องการหรือมีความสนใจรวมตัวกันทางความคิด อุดมการณ์ หรือเพื่อมีปฏิบัติการณ์ร่วมกัน โดยมุ่งหวังเพื่อดำเนินการใดๆ ด้วยหนทางแห่งสันติวิธีแล้วจะนำไปสู่ เช่น การขจัดหรือแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ และเมื่อพันธกิจสำเร็จลุล่วงก็จะส่งผลกระทบที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์สุขอันสมควรกับผู้อื่นหรือสังคมที่กว้างขวางออกไป

“ละครชุมชน”

คือ พื้นที่กลางสาธารณะมีการทำงานด้วยสื่อระดับย่อยระดับบุคคลโดยใช้ศิลปะการละคร ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น และข้อมูลทางสังคม เป็นเครื่องมือในการทำงานกับชุมชน หรือสาธารณชน เพื่อให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ โดยมุ่งหวังให้เกิดทางเลือกที่หลากหลาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ในการแสดงออกอย่างสันติ และลดช่องว่างทางความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ โดยปราศจากลัทธิ การเมือง กลุ่มทุนนิยมอื่นใดมาครอบงำ มีการทำงานที่ต้องอาศัยการประสาน ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยมีเป้าหมายแห่งความสำเร็จในระดับจุลภาคจนถึงมหาภาคร่วมกัน

หมายเหตุ : นิยามทั้งหมดนี้กำหนดหรือสร้างรวมความหมายขึ้นโดยกลุ่ม
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US     |     รับซื้อแหวนเพชร

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved