กลุ่มละครชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ.2539 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสื่อระดับย่อย ปราศจากการควบคุมจากลัทธิ กลุ่มการเมือง และกลุ่มทุนนิยมใดๆ มาครอบงำ ทำงานโดยใช้กระบวนการละครชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สื่อทางเลือกและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเสริมพลัง ศักยภาพ สร้างทางเลือกหรือสร้างพื้นที่ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนที่หลากหลาย กับบุคคล ชุมชน องค์กร เครือข่าย หรือเพื่อขยายพื้นที่สื่อภาคประชาชนในการเข้ามา มีส่วนร่วมทางสังคม เช่น เพื่อป้องกัน รณรงค์ หรือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน สาธารณชน จนถึงระดับนโยบาย ด้วยสันติวิธี เพื่อสันติสุขอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมี “กั๊บไฟ” เป็นกลุ่มสื่อรณรงค์ขององค์กร

Projects 1996-2010

ปี

โครงการ

ฝ่ายองค์กรสนับสนุน
1996
Drama project to address the problem of Drugs and Non Smoking campaign America Embassy , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( ป . ป . ส .) , มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
1997
Drama project to address the problem of child sex workers as a preventive strategy Canadian Embassy (WIF)
1997
Street theatre to address the problem of child sex workers มูลนิธิซิเมนต์ไทย, กองสัมมาอาชีวะ กรมประชาสงเคราะห์
1997
Street theatre to address the problem of child sex workers & AIDS prevention กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณะสุข
1997
Drama project to address the problem of domestic violence in families Canadian Embassy & Asia foundation
1998-1999
Community theatre project on issues of preventing the child sex trade in the northern Thai region ECPAT—Taksvarkki prevention
2000-2001
Community theatre to empower children, communities and schools and to influence the sex sector in the prevention of trafficking in children for forced labour and prostitution ILO/IPEC , สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ( สอ . ดย .)
2001-2003
Community theatre process to promote alternatives and skills to prevent child trafficking Terre Des Hommes (Germany & Netherlands)
2002-2004
Using community theatre to combat human trafficking program Asia foundation & USAID
2003-2006
Using theatre training in rural Thai communities to sensitize against child trafficking Terre Des Hommes (Germany) & Oak foundation
2006-2007
Community theatre and culture project Terre Des Hommes (Netherlands)
2007-2009
Community theatre and culture project Terre Des Hommes (Netherlands & Germany)
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US     |     รับซื้อแหวนเพชร

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved