สรุปการทำงาน 15 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539-2554

“ละครชุมชน”
ชื่อนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ตลอดเวลาการทำงานได้แสวงหาความหมายและคุณค่าของคำๆ นี้ จนท้ายสุดความพยายามทั้งหลายก็สามารถสร้างนิยามนี้ได้ ตลอด 10 ปี (2539-2554) ละครชุมชน ได้เริ่มแพร่หลายและยึดพื้นที่สื่อบางส่วนในสังคมไทยโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน “ละครไม่ใช่เป็นของดารา” แต่ทุกคนหรือกลุ่มคนหรือทุกชนชั้นของสังคมสามารถเป็นเจ้าของหรือสัมผัสมันได้ นี่คือส่วนหนึ่งของผลที่เกิดขึ้นสำหรับ ผู้ที่ได้รับประโยชน์ตั้งแต่บุคคลที่สังคมไม่ให้ความสนใจ ผู้ขาดโอกาส คนในชนบท คนในเมือง ชนชั้นกลาง นักการเมือง และชาวต่างชาติ ได้มีโอกาสสัมผัสหรือชมการแสดงละครเรื่องต่างๆ จำนวนกว่า 20 เรื่อง ของกลุ่ม มีผู้ชม จำนวนถึง 148,000 คน (ไม่รวมที่ออกอากาศสดทางทีวี) ในประเด็นเรื่องราวหลากหลายที่ได้ขยายสู่สังคม เพื่อเขย่าความคิดสร้างความตระหนักรู้และเป็นพื้นที่เรียนรู้ของภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เช่น ยาเสพติด , เอดส์ , ความรุนแรงในครอบครัว , มิติหญิงชาย , การย้ายถิ่น , ชาติพันธุ์ , การค้าหญิงและเด็ก และเรื่องราวการ ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ เด็กและเยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากผล ของการเข้าร่วมงานกิจกรรมละคร และกิจกรรมทักษะชีวิตหรือกรรมสื่อศิลปะต่างๆ ที่กลุ่มเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เกิดการแปรผันชีวิตของเด็กเยาวนบางคน เช่น กล้าที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ตนเองและสังคมให้ดีขึ้น ส่วนผู้คนที่เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบต่างๆ จำนวนนับ ๑๐๐ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกว่า 12,000 คน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และองค์กรพันธมิตรต่างๆ กั๊บไฟ ได้กลายเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์งานเพื่อสังคมร่วม กับพวกเขา และได้กระจายแนวคิดไปสู่กลุ่มคนอื่นๆ อีกมากมาย 45 จังหวัดในประเทศไทยที่ทีมงานกั๊บไฟได้เดินทางไป เกิดเครือข่ายละครชุมชนที่เกิดขึ้นมีมากกว่า 10 กลุ่ม กลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่เป็นนัก รณรงค์ในชุมชน ฯลฯ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมที่สันติสุขเป็นธรรมร่วมกัน.

ละครเร่

แก๊งกวนเมือง
รณรงค์เพื่อป้องกันเด็กรุ่นใหม่ ไม่ให้สูบบุหรีและติดยาเสพติด

จันทร์เปลี่ยนสี
ป้องกันการค้าทางเพศกับเด็กในภาคเหนือตอนบนและประเด็นเอดส์

Thank Sex – ขอบคุณความสุข
รณรงค์ปัญหาธุรกิจทางเพศในเด็ก และ พ.ร.บ.ป้องกันการค้าประเวณี

Thank Sex2 ขอบคุณความสุข2
ตระหนักปัญหาธุรกิจทางเพศในเด็ก และการป้องกันเอดส์ี

ผ้าขาวม้า
สร้างความเข้าใจรัฐธรรมนูญ สิทธิหญิง-ชายเท่าเทียม

บ้านหลังตุง
ป้องกันการค้าประเวณีเด็กในภาคเหนือ

Looking for Heaven หาสวรรค์
ต่อต้านการใช้ความรุนแรง
การใช้แรงงานสำหรับเด็ก

สายรุ้งนำทาง
รณรงค์ป้องกันภัยทางเพศ สำหรับเด็กนักเรียน

Licence to Rape นางฟ้าเดินทาง
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก

Barcode บาร์โค้ด
แรงงานย้ายถิ่น, การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
การให้ความสำคัญด้านบริการ สาธารณสุขต่อแรงงานข้ามชาติ

ห้องน้อยในโลกกว้าง
ป้องกันภัยทางอินเตอร์เน็ท ในเด็กและเยาวชน

นกน้อยหัดบิน
ป้องกันและเพื่อให้เด็กรู้เท่าทัน การเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์

แสงส่องที่เนินรุ้ง
รณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

The Last Barcode
งานสัมมนาการค้ามนุษย์ ประเด็นที่ท้าทายในอนาคต (10 ปี GAATW)

หมู่บ้านสายรุ้ง - Rainbow village
การให้โอกาสคนด้อยโอกาส ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Invisible Line
สิทธิ เสรีภาพ การย้ายถิ่น การกดขี่ผู้หญิงและเด็กและการค้ามนุษย์

ละครเรื่องอื่นๆ
รวมประเด็น ได้แก่ ยาเสพติด, ค้ามนุษย์, สิทธิมนุษยชน ฯลฯ

   
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US     |     รับซื้อแหวนเพชร

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved