กลุ่มละครชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี พ.ศ. 2539 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสื่อระดับย่อย ปราศจากการควบคุมจากลัทธิ กลุ่มการเมือง และกลุ่มทุนนิยมใดๆ มาครอบงำ ทำงานโดยใช้กระบวนการละครชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สื่อทางเลือกและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเสริมพลัง ศักยภาพ สร้างทางเลือกหรือสร้างพื้นที่ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนที่หลากหลาย กับบุคคล ชุมชน องค์กร เครือข่าย หรือเพื่อขยายพื้นที่สื่อภาคประชาชนในการเข้ามา มีส่วนร่วมทางสังคม เช่น เพื่อป้องกัน รณรงค์ หรือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน สาธารณชน จนถึงระดับนโยบาย ด้วยสันติวิธี เพื่อสันติสุขอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมี “กั๊บไฟ” เป็นกลุ่มสื่อรณรงค์ขององค์กร
ประวัติองค์กร
เมื่อกลางปี 2539 นายอัมรินทร์ เปล่งรัศมี ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ มายัง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำโครงการทดลองสร้างกลุ่มละครท้องถิ่นกลุ่มใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มละครที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อทำงานตอบสนองความต้องการตามบริบทของวัฒนธรรมและเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือปัญหา ที่คนในชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่า จ.เชียงใหม่ มีศักยภาพความพร้อมและความลงตัวที่น่าจะสามารถสร้างกลุ่มองค์กรละครให้เกิดขึ้น ในระยะยาวได้ ในเดือนสิงหาคม 2539 ได้รับทุนการสนับสนุนครั้งแรก จึงเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน ทั่วไปในเขต อ.เมือง ที่สนใจการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว หลังจากผ่านการฝึกอบรมฯ เป็นเวลา 1 เดือนได้เกิดอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมงานละครเร่ในขณะนั้น และแล้วเรื่องราวการเดินทางของกลุ่ม จึงเกิดขึ้นจนก่อร่างตั้งเป็นองค์กรในเวลาต่อมา ซึ่งสรุปพัฒนาการกลุ่มได้ 4 ช่วง (2539-2549) ดังนี้

ช่วงที่ 1 ปีพ.ศ. 2539 – 2540 (1996 – 1997)
สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างคน และสร้างงานละครเร่รณรงค์เพื่อยุติการค้าประเวณีเด็ก (ชนบท-เมือง)

ช่วงที่ 2 ปีพ.ศ. 2541 (1998)
ก่อตั้งโครงการละครชุมชน (ละครเร่กับรัฐธรรมนูญ ลดความรุนแรงในครอบครัว สิทธิหญิงชายเท่าเทียม)

ช่วงที่ 3 ปีพ.ศ. 2541 – 2543 (1998 – 2000)
ลดทำงานละครเร่ – ทำงานชุมชนภาคเหนือ (ป้องกันการค้าประเวณีเด็ก)

ช่วงที่ 4 ปีพ.ศ. 2543 – 2549 (2000 – 2006)
งานขบวนพันธมิตรเครือข่าย การเมืองภาคประชาชน ขยายงานสื่อทางเลือก งานงานแกนนำชุมชน (ป้องกันรณรงค์การค้ามนุษย์)
 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US     |     รับซื้อแหวนเพชร

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved