กลุ่มละครชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อกลางปี ๒๕๓๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสื่อระดับย่อย ปราศจากการควบคุมจากลัทธิ กลุ่มการเมือง และกลุ่มทุนนิยมใดๆ มาครอบงำ ทำงานโดยใช้กระบวนการละครชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมร่วมสมัย สื่อทางเลือกและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อเสริมพลัง ศักยภาพ สร้างทางเลือกหรือสร้างพื้นที่ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนที่หลากหลาย กับบุคคล ชุมชน องค์กร เครือข่าย หรือเพื่อขยายพื้นที่สื่อภาคประชาชนในการเข้ามา มีส่วนร่วมทางสังคม เช่น เพื่อป้องกัน รณรงค์ หรือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับชุมชน สาธารณชน จนถึงระดับนโยบาย ด้วยสันติวิธี เพื่อสันติสุขอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมี “กั๊บไฟ” เป็นกลุ่มสื่อรณรงค์ขององค์กร
วิสัยทัศน์, พันธกิจ, สัญลักษณ์ ชื่อ และคำขวัญองค์กร

วิสัยทัศน์

ชุมชนมีเสรีภาพในการใช้สื่อที่หลากหลาย และสามารถสื่อสารขยายพื้นที่ทางสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุขของมนุษยชาติ

พันธกิจ

  1. เสริมพลัง และสนับสนุนศักยภาพที่มีอยู่ของบุคคลหรือชุมชนด้วยสื่อการละคร สื่อศิลปะและวัฒนธรรม
    กิจกรรมทักษะชีวิต หรือสื่อทางเลือกที่สร้างสรรค์เหมาะสม
  2. รณรงค์สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาธารณะชน สังคม หรือกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อทางเลือก
    เพื่อนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก หรือการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
  3. สนับสนุนหรือประสานพลังขบวนภาคประชาชน หน่วยงานพันธมิตร หรือเพื่อการปฏิบัติงานผลักดันนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสิทธิเสรีภาพในด้านต่างๆ ทั้งระดับประเทศหรือสากล

สัญลักษณ์ ชื่อ และคำขวัญองค์กร


 

HOME    |     ABOUT US    |    NEWS    |     ACTIVITIES     |     CONTACT US     |     รับซื้อแหวนเพชร

  Copyright©2011.Gabfai. All rights. Reserved